1
Bạn cần hỗ trợ?

Nghệ nhân ưu tú Hạ Bá Định

Nghệ nhân ưu tú – người họa sỹ tài hoa đã dành cả cuộc đời mình để khiến cho những thớ đất vô tri biết “nở hoa”. Từ bước đi đến trái tim và trí tuệ của ông vẫn dành cho gốm với những ước muốn Gốm Chu Đậu mãi trường tồn và phát triển. 

Làng nghề : Làng gốm Chu Đậu